Ai có thẩm quyền quyết định lực lượng tuần tra, kiểm tra trên biển?

Bộ Quốc phòng mới đây đã ký ban hành Thông tư 15/2019/TT-BQP quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo Thông tư 15/2019/TT-BQP, việc quyết định lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam thuộc thẩm quyền của các cá nhân sau đây:

  • Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam quyết định người chỉ huy, thành phần và trang bị của lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thuộc các cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển Việt Nam khi tình hình trên biển phức tạp, có yếu tố nước ngoài, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều địa bàn, nhiều lực lượng;

  • Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển quyết định người chỉ huy, thành phần và trang bị của lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thuộc các đơn vị thuộc quyền thực hiện trong phạm vi vùng biển quản lý;

  • Cục trưởng Cục nghiệp vụ và Pháp luật quyết định người chỉ huy, thành phần và trang bị của lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các cơ quan thuộc quyền trong thực hiện nhiệm vụ.

Xem quy định về lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại Thông tư 15/2019/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

335

Văn bản liên quan