Ai có trách nhiệm chi thưởng danh hiệu thi đua ngành VHTTDL?

Ngày 30/8/2019, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo quy định tại Điều 32 Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL, trách nhiệm chi thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt được các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc về các cơ quan sau đây:

chi thuong danh hieu thi dua nganh VHTTDL, thong tu 07/2019/TT-BVHTTDL

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm chi tiền thưởng đối với:

- Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền quyết định của Nhà nước do Bộ trình;

- Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với cá nhân và tập thể hưởng quỹ lương tại Văn phòng Bộ;

- Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với cá nhân và tập thể trong dịp tổng kết công tác năm của Bộ (có văn bản hướng dẫn hàng năm);

- Trường hợp khác do Bộ trưởng xem xét, quyết định.

  • Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có con dấu, tài khoản riêng chịu trách nhiệm chi tiền thưởng đối với:

- Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng cho các cá nhân và tập thể của cơ quan, đơn vị không thuộc đối tượng được chi thưởng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

- Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cho các cá nhân và tập thể do mình phụ trách;

- Trường hợp khác do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định.

Đối với mức tiền thưởng và nguyên tắc thưởng cũng được Thông tư 07 quy định như sau:

  • Mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thực hiện theo quy định tại các Điều 69, 70, 71, 72, 73 và 74 Nghị định 91/2017/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan.

  • Nguyên tắc tính tiền thưởng: Thực hiện theo quy định tại Điều 68 Nghị định 91/2017/NĐ-CP; Đối với khen thưởng theo chuyên đề hoặc lĩnh vực thực hiện theo quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ 15/10/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

88

Văn bản liên quan