Ai có trách nhiệm giám sát dự án theo hình thức đối tác công tư?

Thông tư 59/2017/TT-BCA đã được Bộ Công an ban hành quy định về giám sát và đánh giá đầu tư trong Công an nhân dân. Đây là Thông tư đầu tiên quy định chi tiết về vấn đề này.

Theo đó, trách nhiệm giám sát dự án theo hình thức đối tác công tư được Thông tư 59 quy định như sau:

  • Cơ quan ký kết hợp đồng dự án theo hình thức đối tác công tư tự tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra quá trình chuẩn bị đầu tư dự án theo quy định; tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá quá trình đầu tư dự án theo nội dung được phê duyệt và hợp đồng dự án.

  • Cục Kế hoạch và đầu tư thực hiện theo dõi, kiểm tra dự án thuộc thẩm quyền; việc kiểm tra được thực hiện như sau:
    • Kiểm tra ít nhất một lần đối với các dự án có thời gian thực hiện đầu tư trên 12 tháng;
    • Kiểm tra khi điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm, mục tiêu, quy mô, tăng tổng vốn đầu tư;
    • Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất.

Xem thêm nội dung giám sát tại Thông tư 59/2017/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 23/01/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

161

Văn bản liên quan