Ai có trách nhiệm nộp phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá?

Ngày 06/10/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 106/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Theo đó, trách nhiệm nộp phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá được Thông tư 106 quy định như sau:

  • Cá nhân khi nộp hồ sơ tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá, nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá hoặc nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá phải nộp phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản.

  • Doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động đấu giá tài sản hoặc nộp hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại giấy đăng ký hoạt động đấu giá tài sản phải nộp phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Xem tổ chức thu phí tại Thông tư 106/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 21/11/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

113

Văn bản liên quan