Ai được đăng ký tham gia kiểm tra tập sự hành nghề đấu giá?

Nội dung này đã được quy định tại Thông tư 06/2017/TT-BTP đã được Bộ Tư pháp ban hành vào ngày 16/5/2017 quy định cụ thể về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề.

Theo đó Thông tư 06 quy định những người sau đây được đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá:

  • Người đã hoàn thành thời gian tập sự hành nghề đấu giá theo quy định pháp luật;
  • Người không đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra kết quả tập sự trước.

Người tập sự đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác 01 bộ hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi người đó có tên trong danh sách người tập sự. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

  • Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá;
  • Báo cáo kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

Ngoài ra Thông tư 06 còn quy định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp lập danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở và gửi Bộ Tư pháp; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Xem chi tiết Thông tư 06/2017/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

86

Văn bản liên quan