Ai được hưởng trợ cấp lần đầu 14,9 triệu đồng khi công tác ở vùng ĐBKK?

Theo quy định mới tại Nghị định 76/2019/NĐ-CP, người công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (vùng ĐBKK) được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở mà không cần phải có điều kiện về thời gian công tác như quy định hiện hành tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

Theo đó, mức trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở, tương ứng với 14.9 triệu đồng ̣(áp dụng một lần cho tổng thời gian công tác) dành cho người công tác tại vùng ĐBKK được quy định tại Điều 2 Nghị định 76/2019/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (bao gồm cả trường hợp điều động, biệt phái, luân chuyển và không phân biệt người địa phương với người nơi khác đến) đã được xếp lương theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định, đang công tác và đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người tập sự) trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp xã;

2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

3. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

4. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Công an nhân dân;

5. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

6. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Như vậy, tất cả các đối tượng được quy định trên đều được hưởng trợ cấp với số tiền là 14,9 triệu đồng khi đến nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, tất cả các đối tượng được nêu trên đều được hưởng trợ cấp với số tiền là 14,9 triệu đồng khi đến nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng ĐBKK. Trong đó, vùng ĐBKK được xác định theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP gồm các vùng sau đây.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

...

2. Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 1 Điều này, bao gồm:

a) Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1;

b) Các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

c) Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,... (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Xem chi tiết tại Nghị định 76/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2019.

Hải Thanh 

Gởi câu hỏi

1,747

Văn bản liên quan