Ấn phẩm báo chí Quân đội được nộp lưu chiểu Cục Tuyên huấn và Thư viện Quân đội

Đây là quy định được nhắc đến tại Thông tư 164/2014/TT-BQP về Quy chế Quản lý báo chí trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo quy định tại, các ấn phẩm của cơ quan báo chí quân đội được nộp lưu chiểu tại Cục Tuyên huấn và Thư viện Quân đội.

Đối với tờ tin, thông tin, nội san, bản tin, tài liệu nghiệp vụ lưu hành nội bộ, không phải nộp lưu chiểu và không được phát hành ra ngoài quân đội. Nếu phát hành ra ngoài quân đội phải được sự đồng ý của Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị.

Các cơ quan báo chí Quân đội có trách nhiệm lưu giữ các ấn phẩm báo chí của cơ quan mình phát hành.

Theo Thông tư 164, Bộ Quốc phòng cho phép, các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong quân đội trong phạm vi quyền hạn của mình được quyền cung cấp thông tin cho báo chí, giúp báo chí thông tin chính xác, kịp thời và chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan cấp trên về những nội dung thông tin mà mình đã cung cấp.

Đối với các yêu cầu đề nghị cung cấp những thông tin quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, người chủ trì cơ quan, đơn vị, tổ chức trong quân đội phải xin ý kiến các cơ quan chức năng. Nếu chưa cung cấp được ngay thông tin cho phóng viên thì người chủ trì phải có trách nhiệm nghiên cứu để cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian nhanh nhất.

Đặc biệt lưu ý:

  • Không được cung cấp thông tin thuộc bí mật Nhà nước, bí mật quân sự và những thông tin làm phương hại đến quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc, ảnh hưởng tiêu cực đến bản chất, truyền thống, sức mạnh chiến đấu của quân đội.
  • Không được cung cấp những thông tin chưa được thẩm định, kiểm chứng bởi cơ quan hoặc người có trách nhiệm, có thẩm quyền; thông tin xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Xem thêm Thông tư 164/2014/TT-BQP có hiệu lực thi hành từ ngày 03/01/2015.

- Thủy Phú - 

Gởi câu hỏi

136

Văn bản liên quan