Bãi bỏ 08 văn bản QPPL trong lĩnh vực ngân sách nhà nước từ 26/6/2020

Ngày 12/05/2020, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư 38/2020/TT-BTC quy định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước.

Theo đó, tại Điều 2 Thông tư 38/2020/TT-BTC quy định bãi bỏ toàn bộ 08 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân sách nhà nước, sau đây:

Bãi bỏ 08 văn bản QPPL trong lĩnh vực ngân sách nhà nước từ 26/6/2020, 38/2020/TT-BTC

Bãi bỏ 08 văn bản QPPL trong lĩnh vực ngân sách nhà nước từ 26/6/2020 (hình min họa)

1. Quyết định 42/2004/QĐ-BTC ngày 22/4/2004 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về chi ngân sách trung ương bằng hình thức lệnh chi tiền.

2. Thông tư 51/2004/TT-BTC ngày 09/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

3. Thông tư 37/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới.

4. Thông tư 52/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 37/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới.

5. Thông tư 63/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính quy định về công tác lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân.

6. Thông tư 53/2010/TT-BTC ngày 14/4/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ tài chính để thực hiện phòng, trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc đen hại lúa.

7. Thông tư 205/2012/TT-BTC ngày 23/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa.

8. Thông tư 319/2016/TT-BTC ngày 13/12/2016 của Bộ Tài chính quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017.

Bên cạnh đó, Thông tư này cũng bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Kho bạc nhà nước, sau đây: 

- Thông tư 34-TC/KBNN ngày 11/7/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phát hành trái phiếu công trình thủy điện Yaly.

- Quyết định 93/2000/QĐ-BTC ngày 06/6/2000 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Quy chế điều hành Quỹ ngoại tệ tập trung của Nhà nước.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 38/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 26/6/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

72

Văn bản liên quan