Ban chuẩn bị đầu tư khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh có nhiệm vụ gì?

Đây là một trong những nội dung tiêu biểu được quy định tại Thông tư 24/2010/TT-BXD hướng dẫn việc tổ chức triển khai đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh do Bộ Xây dựng ban hành.

Ban chuẩn bị đầu tư Khu xử lý chất thải rắn, Thông tư 24/2010/TT-BXD

Ban chuẩn bị đầu tư khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh có nhiệm vụ gì? (Ảnh minh họa)

Theo đó, Điều 3 Thông tư 24/2010/TT-BXD quy định về Ban chuẩn bị đầu tư khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh như sau:

1. Việc Thành lập Ban chuẩn bị đầu tư Khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban chuẩn bị đầu tư):

  • Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có Khu xử lý trên địa bàn chịu trách nhiệm quyết định thành lập Ban chuẩn bị đầu tư hoặc thỏa thuận để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có tỷ trọng xử lý chất thải rắn lớn nhất quyết định thành lập Ban chuẩn bị đầu tư (sau đây gọi tắt là UBND cấp tỉnh có Ban chuẩn bị đầu tư). Trong trường hợp cụ thể, UBND cấp tỉnh có Ban chuẩn bị đầu tư có thể giao cho một đơn vị trực thuộc của mình thực hiện nhiệm vụ của Ban chuẩn bị đầu tư;

  • Ủy ban nhân dân các tỉnh trong phạm vi phục vụ của Khu xử lý cử đại diện tham gia Ban chuẩn bị đầu tư theo đề nghị của UBND cấp tỉnh có Ban chuẩn bị đầu tư;

  • UBND cấp tỉnh có Ban chuẩn bị đầu tư ban hành quy chế hoạt động của Ban chuẩn bị đầu tư sau khi thống nhất với Ủy ban nhân dân các tỉnh trong phạm vi phục vụ của Khu xử lý.

2. Nhiệm vụ của Ban chuẩn bị đầu tư:

  • Tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu xử lý theo quy định; Trong trường hợp chưa có quy hoạch xây dựng Khu xử lý nhưng có nhà đầu tư đề xuất dự án đầu tư thì Ban chuẩn bị đầu tư báo cáo UBND cấp tỉnh giao nhà đầu tư tổ chức lập quy hoạch xây dựng Khu xử lý;

  • Xây dựng kế hoạch và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán và chuẩn bị hợp đồng trình cấp có thẩm quyền ký kết hợp đồng đầu tư xây dựng Khu xử lý;

  • Thực hiện các công việc khác được giao.

Xem chi tiết tại: Thông tư 24/2010/TT-BXD, có hiệu lực từ ngày 06/02/2011.

Nguyên Phú

Gởi câu hỏi

78

Văn bản liên quan