Bản đồ địa chính phải được bảo quản vĩnh viễn

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 46/2016/TT-BTNMT quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

Theo Thông tư 46/2016/TT-BTNMT, bản đồ địa chính là tài liệu phải được bảo quản vĩnh viễn, cụ thể thời hạn bảo quản các tài liệu khác về hồ sơ địa chính như sau:

1.

Hồ sơ, tài liệu về xác nhận, công nhận quyền sử dụng đất được hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan (từ năm 1994 đến năm 2004)

Vĩnh viễn

2.

Bản lưu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Vĩnh viễn

3.

Hồ sơ, tài liệu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Vĩnh viễn

4.

Hồ sơ, tài liệu cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất

Vĩnh viễn

5.

Hồ sơ, tài liệu đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Vĩnh viễn

6.

Hồ sơ, tài liệu đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở

Vĩnh viễn

 

Chi tiết xem tại Thông tư 46/2016/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 10/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

370

Văn bản liên quan