Ban hành Biểu mẫu hồ sơ trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm

Ngày 30/11/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chính thức ban hành Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi.

Theo đó, tại Điêu 4 Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT quy định về 02 biểu mẫu hồ sơ trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm, cụ thể:

Bieu mau ho so trao doi nguon gen giong vat nuoi quy hiem, Thong tu 22/2019/TT-BNNPTNT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Đơn đăng ký trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

  • Lý lịch nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm đăng ký trao đổi theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Một số quy định đáng chú ý về trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm để phục vụ nghiên cứu, chọn, tạo dòng, giống vật nuôi mới và sản xuất, kinh doanh:

- Tổ chức, cá nhân được trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm bao gồm: con giống, trứng giống, tinh, phôi.

- Tổ chức, cá nhân tham gia trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiểm phải thực hiện đúng mục đích, nội dung đã đăng ký với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Định kỳ hằng năm vào tháng 12 hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bằng văn bản và bản điện tử về tình hình và kết quả sử dụng nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm đã trao đổi theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT.

Xem toàn văn quy định tại: Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ 15/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

97

Văn bản liên quan