Ban hành chế bộ BC tình hình hoạt động của hợp tác xã nông nghiệ

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 06/2019/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định hoạt động đặc thù, chế độ báo cáo của hợp tác xã nông nghiệp và trách nhiệm quản lý nhà nước các cấp đối với hợp tác xã nông nghiệp.

Cụ thể, Điều 6 Thông tư 06/2019/TT-BNNPTNT quy định trách nhiệm báo cáo của hợp tác xã nông nghiệp và trách nhiệm báo cáo của cơ quan quản lý nhà nước ngành nông nghiệp về tình hình hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp như sau:

che do bao cao tinh hinh hoat dong hop tac xa nong nghiep, Thong tu 06/2019/TT-BNNPTNT

Hình minh họa (nguồn internet)

Thứ nhất, trách nhiệm báo cáo của hợp tác xã nông nghiệp:

  • Nội dung báo cáo gửi cơ quan quản lý nhà nước ngành nông nghiệp:

- Tình hình hoạt động của năm trước đó theo Phụ lục I-19 ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

- Hoạt động đặc thù của hợp tác xã nông nghiệp của năm trước đó quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

  • Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất là ngày 15/01 hàng năm.

  • Nơi gửi báo cáo:

- Hợp tác xã nông nghiệp gửi báo cáo cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế) và cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp huyện nơi đặt trụ sở chính;

- Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp (đơn vị đăng ký hoạt động ở cấp tỉnh) gửi báo cáo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính.

Thứ hai, trách nhiệm báo cáo của cơ quan quản lý nhà nước ngành nông nghiệp:

  • Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế) tổng hợp báo cáo hàng năm về hoạt động đặc thù của hợp tác xã nông nghiệp (theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo hàng năm về hoạt động đặc thù của hợp tác xã nông nghiệp, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp (theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 06/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ 03/9/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

104

Văn bản liên quan