Ban hành công thức xác định phí thẩm định thiết kế kỹ thuật

Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 210/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

Theo đó, phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng phải nộp được xác định theo công thức sau:

Số phí thẩm định phải nộp = Chi phí xây dựng x Mức thu.

Trong đó:

  • Chi phí xây dựng: Là chi phí xây dựng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt.

  • Mức thu: Được quy định tại Phụ lục 1 và 2 Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 210

Ngoài ra, trường hợp công trình có chi phí xây dựng nằm trong khoảng giữa các chi phí xây dựng ghi trên Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 210 thì số phí thẩm định phải nộp được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

  • Nt: Mức thu theo chi phí xây dựng cần tính (đơn vị tính: Tỷ lệ %);

  • Gt: Chi phí xây dựng cần tính định mức (đơn vị tính: Giá trị công trình);

  • Ga: Chi phí xây dựng cận trên chi phí cần tính định mức (đơn vị tính: Giá trị);

  • Gb: Chi phí xây dựng cận dưới chi phí cần tính định mức (đơn vị tính: Giá trị);

  • Na: Mức thu tương ứng với Ga (đơn vị tính: Tỷ lệ %);

  • Nb: Mức thu tương ứng với Gb (đơn vị tính: Tỷ lệ %).

Xem chi tiết phụ lục tại Thông tư 210/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

245

Văn bản liên quan