Ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ một phần về y tế

Ngày 09/11/2017, Bộ Y tế đã ký ban hành Thông tư 41/2017/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

Theo đó, Thông tư 41/2017/TT-BYT đã đưa ra 09 bản quy phạm pháp luật bãi bỏ một phần của Bộ Y tế, cụ thể như sau:

STT

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định bãi bỏ

1

Thông tư 11/2001/TT-BYT hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp

a) Khoản 1 Mục II; các Điểm a, b, d và cụm từ "HIV/AIDS" tại Điểm c Khoản 2 Mục II;

b) Điểm b Khoản 3 Mục II (trừ các cụm từ sau: "Hệ thống công tắc đèn đặt bên ngoài phòng xoa bóp"; "Không có hệ thống khóa và chốt bên trong phòng”; "Không được sử dụng bất cứ phương tiện thông tin nào để thông báo vào phòng xoa bóp").

c) Điểm c, d, f Khoản 3 Mục II

2

Thông tư 09/2011/TT-BYT hướng dẫn điều kiện và phạm vi chuyên môn của cơ sở y tế điều trị bằng thuốc kháng HIV

Các Khoản 1, 2, 3 Điều 4

3

Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

a) Khoản 3 Điều 3;

b) Các Điều 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 và từ Điều 18 đến Điều 40;

c) Điểm b Khoản 1 Điều 42;

d) Khoản 3 Điều 42

4

Thông tư 14/2013/TT-BYT hướng dẫn khám sức khỏe

a) Các Điều 9, 12, 13;

b) Khoản 2 và 3 Điều 11

5

Thông tư 46/2013/TT-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng

Điều 5

6

Thông tư 41/2015/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

a) Cụm từ "định hướng chuyên khoa hoặc" tại Khoản 3 Điều 1;

b) Khoản 2, 3, 4 Điều 7 Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 9 Điều 1;

c) Các Khoản 1, 2, 3 Điều 25a của Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉhành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được bổ sung tại Khoản 14 Điều 1;

d) Khoản 18 Điều 1 (trừ Phụ lục 4b);

đ) Các Khoản 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17 Điều 1

7

Thông tư 57/2015/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Khoản 1 Điều 30

8

Thông tư liên tịch 18/2012/TTLT-BYT-BGTVT quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên hàng không và điều kiện đối với cơ sở y tế thực hiện việc khám sức khỏe cho nhân viên hàng không

Điểm a Khoản 1 Phụ lục quy định điều kiện cơ sở y tế thực hiện việc khám sức khỏe cho nhân viên hàng không

9

Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe

a) Khoản 1 Điều 6;

b) Các Điều 7 và 8

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 41/2017/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 31/12/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

99

Văn bản liên quan