Ban hành định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của Cục, Vụ

Ngày 22/4/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2019/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Theo đó, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của Cục, Vụ và tổ chức tương đương thuộc, trực thuộc Bộ, cơ quan trung ương được xác định như sau:

1. Đối với nhóm đơn vị có số biên chế dưới 50 người/01 đơn vị theo Điểm a Khoản 1 Điều 9 Nghị định 04/2019/NĐ-CP, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung được xác định cho nhóm đơn vị này theo công thức sau:

Định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung
(xe)

=

Số lượng đơn vị có số biên chế dưới 50 người
(đơn vị)

: 2

Lưu ý: Trường hợp có kết quả dư (bằng 0,5) thì được làm tròn số thêm 01 xe.

2. Đối với nhóm đơn vị có số biên chế từ 50 người trở lên/01 đơn vị theo Điểm b Khoản 1 Điều 9 Nghị định 04/2019/NĐ-CP, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung xác định cho nhóm đơn vị này là bằng số lượng đơn vị có số biên chế từ 50 người trở lên/01 đơn vị.

Ví dụ: Bộ A có 7 đơn vị có số biên chế từ 50 người trở lên/01 đơn vị thì định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tối đa cho nhóm đơn vị này là 07 xe.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 24/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/6/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

94

Văn bản liên quan