Ban hành định mức thiết bị huấn luyện ATVSLĐ cho người quản lý

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Theo quy định tại Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH, việc huấn luyện ATVSLĐ cho cán bộ trực tiếp quản lý lao động được sử dụng thiết bị trong giới hạn định mức sau đây:

Về định mức vật tư, công cụ:

STT

Tên vật tư

Đơn vị tính

Định mức tiêu hao vật tư

Loại yếu tố

1

Giấy A0

Tờ/lớp

20

Cố định

2

Giấy A4

Ram/lớp

0,5

Cố định

3

Bút viết bảng: cho người huấn luyện: 01 cái/ngày; cho nhóm thảo luận: 10 người/nhóm/bút)

Cái/lớp

6

Cố định

4

Vật tư, công cụ khác

 

 

 

Về định mức cơ sở vật chất:

STT

Tên gọi

Diện tích chỗ tính cho 1 học viên (m2)

Thời gian học tính cho 1 học viên (giờ)

Loại yếu tố

1

Định mức phòng học lý thuyết

2

16

Biến đổi

Xem chi tiết định mức văn phòng phẩm, tài liệu tại Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 10/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

122

Văn bản liên quan