Ban hành khung chương trình bồi dưỡng CTV thanh tra giáo dục

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục.

Theo đó, khung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục được Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT quy định như sau:

STT

Nội dung

Số tiết

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Tng

I

Tổng quan về thanh tra giáo dc và cng tác viên thanh tra giáo dục

8

2

10

1

Một số vấn đề cơ bản về thanh tra

2

 

10

2

Khái lược về thanh tra giáo dục

2

 

3

Thanh tra hành chính; thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục

2

1

4

Cộng tác viên thanh tra giáo dục

2

1

II

Kỹ năng cơ bản của cộng tác viên thanh tra giáo dục

12

18

30

1

Kỹ năng tham gia hoạt động thanh tra giáo dục

4

6

30

2

Kỹ năng tiếp công dân; xử lý đơn thư

4

6

3

Kỹ năng tham gia giải quyết khiếu nại

2

3

4

Kỹ năng tham gia giải quyết tố cáo

2

3

III

Công tác kiểm tra, kiểm tra nội bộ, thanh tra nội bộ

5

5

10

1

Công tác kiểm tra của cơ quan quản lý giáo dục

5

5

Theo đối tượng

2

Công tác kiểm tra nội bộ của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên

3

Công tác thanh tra nội bộ, kiểm tra của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm

5

5

Theo đối tượng

IV

Tiểu luận cuối khóa và tìm hiểu thực tế

 

 

25

 

Tìm hiểu thực tế

 

 

10

Hướng dẫn và viết tiểu luận

5

10

15

Tổng số tiết

75

Xem mô tả nội dung chương trình tại Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 29/12/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

89

Văn bản liên quan