Ban hành mới các mẫu thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ký ban hành Thông tư 25/2019/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Theo đó, các mẫu thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược nêu tại Thông tư 25/2019/TT-BTNMT bao gồm:

mau tham dinh bao cao danh gia moi truong chien luoc, Thong tu 25/2019/TT-BTNMT

Hình minh họa (nguồn internet)

- Cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy định tại Mẫu số 01a Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

- Quyết định thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy định tại Mẫu số 02a Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

- Bản nhận xét của ủy viên hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

- Phiếu thẩm định của ủy viên hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy định tại Mẫu số 07 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

- Biên bản họp hội đồng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy định tại Mẫu số 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

- Văn bản thông báo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy định tại Mẫu số 01b Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Mặt khác, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược có trách nhiệm tư vấn cho thủ trưởng cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; chịu trách nhiệm trước cơ quan thẩm định và trước pháp luật về kết quả thẩm định. Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc thảo luận công khai giữa các thành viên hội đồng thẩm định, giữa hội đồng thẩm định với cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch theo hình thức tổ chức phiên họp.

Xem chi tiết tại Thông tư 25/2019/TT-BTNMT có hiệu lực từ 15/02/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

338

Văn bản liên quan