Ban hành nội dung quan trắc tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới đây đã ký ban hành Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Theo Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT, tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi thực hiện nội dung sau:

  • Lập, trình phê duyệt kế hoạch quan trắc;

  • Lập, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí phục vụ công tác quan trắc;

  • Tổ chức thực hiện quan trắc theo quy định của tiêu chuẩn, quy trình và quy định của pháp luật có liên quan;

  • Thực hiện kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán, lưu trữ hồ sơ đối với quan trắc không thường xuyên;

  • Tổng hợp, lưu trữ, báo cáo kết quả quan trắc và đề xuất, kiến nghị.

Cũng theo Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT, có 02 hình thức quan trắc là quan trắc thường xuyên và quan trắc không thường xuyên, cụ thể:

  • Quan trắc thường xuyên là công việc thực hiện hằng ngày của công nhân trực tiếp quản lý, vận hành công trình và thiết bị, máy móc.

  • Quan trắc không thường xuyên là việc thực hiện quan trắc hình học, biến dạng, chuyển dịch theo thời gian bằng các loại máy móc, thiết bị chuyên dụng.

Xem phương pháp quan trắc tại Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 02/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

141

Văn bản liên quan