Ban hành thứ tự ưu tiên đầu tư chương trình mục tiêu CNTT

Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây đã ký ban hành Thông tư 23/2018/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.

Theo như Thông tư 23, việc đầu tư Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin được thực hiện theo thứ tự sau đây:

  • Đầu tư đối với nội dung xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh (LGSP).

  • Đầu tư đối với nội dung xây dựng và cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh. Mẫu Đề cương Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, mẫu Đề cương Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh.

  • Đầu tư đối với nội dung đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu.
    • Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu người dùng, cơ sở dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính, kho dữ liệu tổng hợp, thống kê, báo cáo dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh.
    • Thực hiện theo các quy định, hướng dẫn về: nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ, duy trì cơ sở dữ liệu tại Nghị định 64/2007/NĐ-CP.
    • Việc kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia phải tuân thủ Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT .

Xem chi tiết tại Thông tư 23/2018/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 11/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

473

Văn bản liên quan