Bảng thời hạn bảo quản tài liệu ngành Giáo dục

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT là Bảng thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục. Cụ thể như sau:

STT

Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

Thời hạn bảo quản

 

I. TÀI LIỆU CHUNG VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

1

Tập văn bản quy định, hướng dẫn về công tác giáo dục và đào tạo gửi chung đến các cơ quan, đơn vị (hồ sơ nguyên tắc)

Theo hiệu lực văn bản

2

Hồ sơ xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các định hướng, phương hướng, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo

Vĩnh viễn

3

Hồ sơ xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo dài hạn, 5 năm, hàng năm

Vĩnh viễn

4

Hồ sơ xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các chiến lược, quy hoạch vùng trọng điểm về giáo dục và đào tạo

Vĩnh viễn

 

II. TÀI LIỆU VỀ GIÁO DỤC MẦM NON

 

 

1. Tài liệu về quản lý cơ sở giáo dục mầm non và các hoạt động giáo dục cấp học mầm non

 

19

Hồ sơ thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ

Vĩnh viễn

20

Hồ sơ chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập, công lập

Vĩnh viễn

21

Hồ sơ công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

20 năm

22

Hồ sơ thành lập hội đồng trường mầm non công lập

20 năm

 

Xem toàn văn Bảng thời hạn bảo quản tại Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

143

Văn bản liên quan