Báo cáo, công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai vào thời điểm nào?

Vừa qua, Thông tư 35/2014/TT-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định việc điều tra, đánh giá đất đai.

Theo đó, các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường, các tổ chức, cá nhân có liên quan phải tuân thủ thời điểm báo cáo, công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai được quy định tại Thông tư 35/2014/TT-BTNMT như sau:

bao cao dieu tra, danh gia dat dai, thong tu 35/2014/TT-BTNMT

  • Thời điểm nộp báo cáo kết quả điều tra, đánh giá đất đai trước ngày 15 tháng 3 các năm có số cuối là số 5 và số 0.

    • Đối với kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất lần đầu nộp báo cáo trước ngày 15 tháng 3 năm 2015.

    • Đối với kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai, ô nhiễm đất và phân hạng đất nông nghiệp lần đầu nộp báo cáo trước ngày 15 tháng 3 năm 2020.

  • Thời điểm nộp báo cáo kết quả quan trắc giám sát tài nguyên đất trước ngày 15 tháng 3 hàng năm, bắt đầu từ năm 2020, trừ những năm thực hiện công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

  • Thời điểm nộp báo cáo kết quả điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề được thực hiện theo yêu cầu của dự án nhiệm vụ.

  • Kết quả điều tra, đánh giá đất đai được công bố công khai chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 35/2014/TT-BTNMT có hiệu lực từ 13/8/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

61

Văn bản liên quan