Báo cáo đề nghị và thời gian thực hiện tuyển chọn quân nhân lĩnh vực quốc phòng

Thông tư 241/2017/TT-BQP đã được Bộ Quốc phòng ban hành vào ngày 29/9/2017 quy định cụ thể về báo cáo đề nghị và thời gian thực hiện tuyển chọn quân nhân trong lĩnh vực quốc phòng.

Cụ thể:

Về báo cáo đề nghị tuyển chọn được Thông tư 241 quy định như sau:

  • Báo cáo đề nghị tuyển chọn chuyển sang phục vụ theo chế độ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng của chỉ huy cấp đại đội, tiểu đoàn và tương đương trở lên đến đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

  • Danh sách đề nghị tuyển chọn chuyển sang phục vụ theo chế độ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

  • Hồ sơ tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng của từng người theo quy định tại Điều 10 Thông tư 241.

Ngoài ra, Thông tư 241 còn quy định về thời gian thực hiện tuyển chọn như sau:

  • Đối với tuyển chọn chuyển sang phục vụ theo chế độ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đối với hạ sĩ quan, binh sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ thực hiện trong Quý 1 hằng năm.

  • Đối với tuyển chọn chuyển sang phục vụ theo chế độ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đối với các đối tượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng thực hiện trong Quý 3 hằng năm,

  • Đối với tuyển chọn chuyển sang phục vụ theo chế độ quân nhân chuyên nghiệp dự bị đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội thực hiện trong Quý 4 hằng năm.

Xem chi tiết Thông tư 241/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 15/11/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

100

Văn bản liên quan