Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo bao gồm những nội dung gì?

Ngày 08/12/2020, Chính phủ ban hành Thông tư 129/2020/TT-BCA quy định quy trình giải quyết tố cáo trong công an nhân dân.

Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo, Thông tư 129/2020/TT-BTC

Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo bao gồm những nội dung gì? (Ảnh minh họa)

Theo đó, sau khi thực hiện xác minh nội dung tố cáo, Tổ xác minh sẽ tiến hành dự thảo báo cáo kết quả xác minh theo mẫu quy định. Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo gồm các nội dung sau:

  • Nội dung tố cáo và kết quả xác minh từng nội dung tố cáo;

  • Tài liệu, chứng cứ để chứng minh tính đúng, sai của nội dung tố cáo;

  • Nhận xét đánh giá về nội dung tố cáo được giao xác minh là đúng, đúng một phần hoặc sai; hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; thiệt hại về vật chất, tinh thần do hành vi vi phạm pháp luật gây ra; đối tượng bị thiệt hại; nguyên nhân, trách nhiệm của người bị tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

  • Kiến nghị với người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý hành vi vi phạm pháp luật và buộc khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra.

  • Trường hợp xác minh giải quyết lại vụ việc tố cáo hoặc giải quyết tố cáo theo quy định tại khoản 5 Điều 38 Luật Tố cáo thì ngoài các nội dung nêu trên, dự thảo báo cáo kết quả xác minh phải nêu rõ nội dung vi phạm pháp luật, trách nhiệm, nguyên nhân vi phạm pháp luật của việc giải quyết tố cáo trước đó (nếu có); kiến nghị xử lý cơ quan, đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết tố cáo trước đó.

Cụ thể xem tại: Thông tư 129/2020/TT-BCA, có hiệu lực từ ngày 22/01/2021.

Lê Thanh

Gởi câu hỏi

Văn bản liên quan