Báo cáo nghiệp vụ bưu chính được gửi tới đâu?

Thông tư 35/2016/TT-BTTTT đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành vào ngày 26/12/2016 quy định cụ thể về địa chỉ tiếp nhận báo cáo nghiệp vụ bưu chính.

Theo đó Thông tư 35 quy định đối với Bộ Thông tin và Truyền thông thì địa chỉ nhận báo cáo là:

  • Vụ Bưu chính - Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội.
  • Email: baocaobuuchinh@mic.gov.vn    
  • Fax: (04) 3822 6954.

Bên cạnh đó Thông tư 35 còn quy định đối với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì tên đơn vị, địa chỉ, email, số fax tiếp nhận báo cáo được công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của Sở.

Xem chi tiết Thông tư 35/2016/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

303

Văn bản liên quan