Báo cáo quá trình kết hợp y học cổ truyển với hiện đại được tiến hành thế nào?

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 50/2010/TT-BYT hướng dẫn việc kết hợp y học cổ truyền với hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.

Báo cáo quá trình kết hợp y học cổ truyển với hiện đại, Thông tư 50/2010/TT-BYT

Báo cáo quá trình kết hợp y học cổ truyển với hiện đại được tiến hành thế nào? (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 8 và 9 Thông tư 50/2010/TT-BYT quy định về ghi chép, báo cáo quá trình kết hợp y học cổ truyền và hiện đại trong khám chữa bệnh như sau:

- Ghi chép việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh

Người chỉ định việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại phải thực hiện việc ghi ghép như sau:

  • Đối với người bệnh khám, chữa nội trú: ghi chép vào mục “Phương pháp điều trị” của phần tổng kết bệnh án nội trú.

  • Đối với người bệnh khám, chữa bệnh ngoại trú: ghi chép vào phần tổng kết bệnh án ngoại trú hoặc sổ khám bệnh của phòng khám.

- Báo cáo việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Báo cáo việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện như sau:

  • Các bệnh viện y học cổ truyền và các bệnh viện khác báo cáo việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại hằng năm theo quy định tại Bảng Kiểm tra bệnh viện do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành.

  • Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có trách nhiệm báo cáo việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại với Sở Y tế hoặc Y tế ngành (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này). Sở Y tế hoặc Y tế ngành tổng hợp báo cáo gửi về Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh và Vụ Y dược cổ truyền) trước ngày 15/12 hằng năm (số liệu một năm được tính từ ngày 1/10 đến hết ngày 30/9 của năm kế tiếp).

  • Hằng năm, Cục Quản lý khám, chữa bệnh làm đầu mối, phối hợp với Vụ Y Dược cổ truyền tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; đồng thời gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính để đưa vào số liệu thống kê chung của ngành.

Xem thêm chi tiết tại: Thông tư 50/2010/TT-BYT, có hiệu lực từ ngày 15/02/2011.

Nguyên Phú

Gởi câu hỏi

38

Văn bản liên quan