Báo cáo tình hình tài chính của TCTC vi mô phải được gửi trước 15/8

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 84/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Báo cáo tình hình tài chính của TCTC vi mô, Thông tư 84/2020/TT-BTC

Báo cáo tình hình tài chính của TCTC vi mô phải được gửi trước 15/8 (Ảnh minh họa)

Theo đó, Điều 5 Thông tư 84/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11 Thông tư 18/2018/TT-BTC ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì giám sát việc thực hiện chế độ tài chính của tổ chức tài chính vi mô:

- Định kỳ 06 tháng và hàng năm gửi báo cáo thông báo cho Bộ Tài chính tình hình tài chính của tổ chức tài chính vi mô và các vi phạm về chế độ tài chính của tổ chức tài chính vi mô được phát hiện trong quá trình kiểm tra, thanh tra, giám sát (nếu có). Đối với báo cáo 06 tháng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 8 (trước đây là ngày 31/7); đối với báo cáo năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 4 năm sau (trước đây là ngày 31/3 năm sau).

- Thời gian chốt số liệu:

  • Đối với báo cáo 06 tháng: Tính từ ngày 01 tháng 01 kỳ báo cáo đến hết ngày 30 tháng 6 kỳ báo cáo (trừ số liệu phản ánh tại thời điểm nhất định).

  • Đối với báo cáo năm: Tính từ ngày 01 tháng 01 năm báo cáo đến hết ngày 31 tháng 12 năm báo cáo (trừ số liệu phản ánh tại thời điểm nhất định).

+ Phương thức gửi báo cáo thực hiện theo một trong các phương thức sau:

  • Gửi trực tiếp dưới hình thức văn bản giấy;

  • Gửi qua dịch vụ bưu chính dưới hình thức văn bản giấy;

  • Gửi qua hệ thống thư điện tử hoặc hệ thống phần mềm thông tin báo cáo chuyên dùng;

  • Các phương thức khác theo quy định của pháp luật.”

Chi tiết xem thêm quy định tại Thông tư 84/2020/TT-BTC, có hiệu lực từ 15/11/2020.

Lê Vy

Gởi câu hỏi

84

Văn bản liên quan