Bảo hiểm cho NLĐ trên công trường: Tối thiểu 100 triệu đồng/người/vụ

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 119/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/11/2015 quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

bao hiem nld tren cong truong toi thieu 100 trieu, Nghi dinh 119/2015/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, tại Khoản 3 Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định số tiền bảo hiểm tối thiểu là 100 triệu đồng/người/vụ đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường. Mức bồi thường cụ thể trong trường hợp người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Nghị định này cũng quy định số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với các bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng khác như sau:

Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng: Số tiền bảo hiểm tối thiểu là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành nhưng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng, bao gồm cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

- Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: Số tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị hợp đồng tư vấn, thiết kế.

Mặt khác, mức phí bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng phải được xác định dựa trên số liệu thống kê, đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm và phải tương ứng với điều kiện bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 119/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/02/2016.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

43

Văn bản liên quan