Bảo hộ giống cây trồng mới theo Pháp lệnh giống cây trồng 2004

Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004 được ban hành ngày 24/3/2004. Một trong những nội dung đáng chú ý tại Pháp lệnh này là quy định về bảo hộ giống cây trồng mới.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 20 Pháp lệnh giống cây trồng 2004, việc bảo hộ giống cây trồng mới được thực hiện theo những nguyên tắc sau:

  • Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu, quyền tác giả đối với giống cây trồng mới dưới hình thức cấp Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới;
  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan quản lý nhà nước về bảo hộ giống cây trồng mới trên phạm vi cả nước;
  • Việc bảo hộ giống cây trồng mới phải tuân theo các quy định của Pháp lệnh này, pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo đó, điều kiện để giống cây trồng mới được bảo hộ bao gồm: 

  • Có trong Danh mục loài cây trồng được Nhà nước bảo hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành;
  • Có tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định;
  • Có tính mới của giống cây trồng về mặt thương mại;
  • Có tên phù hợp theo quy định tại Điều 17 Pháp lệnh giống cây trồng 2004.

Xem thêm các nội dung liên quan về đối tượng có quyền yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới cũng như hồ sơ, trình tự, thủ tục yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới tại: Pháp lệnh giống cây trồng 2004 có hiệu lực ngày 01/7/2004.  

Gởi câu hỏi

280

Văn bản liên quan