Bao nhiêu tiền cho 01 bộ hồ sơ bán cho người tham gia đấu gái tài sản?

Ngày 15/5/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 48/2017/TT-BTC thay thế Thông tư 335/2016/TT-BTC quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

Theo quy định mới, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản được quy định tương ứng với giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá, cụ thể như sau:

TT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu tối đa (đồng/hồ sơ)

1

Từ 20 triệu đồng trở xuống

50.000

2

Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng

100.000

3

Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

150.000

4

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

5

Trên 500 triệu đồng

500.000

Lưu ý: Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc bán đấu giá. Không hoàn trả tiền hồ sơ đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá.

Xem thêm quy định về quyết toán kinh phí tại Thông tư 48/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

103

Văn bản liên quan