Bắt buộc áp dụng hợp đồng mua bán điện mẫu trong mua bán điện

Đây là nội dung đáng chú ý được Bộ trưởng Bộ Công Thương đề cập tại Thông tư 32/2014/TT-BCT quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ.

Theo quy định pháp luật hiện hành, hợp đồng mua bán điện mẫu là hợp đồng mua bán điện áp dụng cho việc mua bán điện của các nhà máy thủy điện nhỏ áp dụng Biểu giá chi phí tránh được quy định tại Phụ lục IV Thông tư 32/2014/TT-BCT.

bat buoc, hop dong mua ban dien

Theo đó, việc sử dụng Hợp đồng mua bán điện mẫu là bắt buộc trong mua bán điện áp dụng Biểu giá chi phí tránh được giữa nhà máy điện đủ điều kiện với Bên mua.

  • Trong đó:

  • Biểu giá chi phí tránh được là biểu giá được tính toán căn cứ vào các chi phí tránh được của hệ thống điện quốc gia khi có 01 (một) kWh công suất phát từ nhà máy thủy điện nhỏ được phát lên lưới điện phân phối.

  • Bên bán là tổ chức, cá nhân có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện sở hữu nhà máy thủy điện nhỏ.

  • Bên mua là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị phân phối điện có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ điện, có lưới điện mà các nhà máy thủy điện nhỏ sẽ đấu nối để mua điện với Bên bán.

Sau đây là 02 lưu ý khi sử dụng Hợp đồng mua bán điện mẫu được nhấn mạnh tại Thông tư 32/2014/TT-BCT:

  • Hợp đồng mua bán điện được ký trước ngày 25/11/2014 tiếp tục có hiệu lực theo thời hạn ghi trong hợp đồng. Bên bán và Bên mua có thể thỏa thuận để chuyển sang áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu thay cho Hợp đồng mua bán điện đã ký.

  • Đối với các hợp đồng mua bán điện được ký trước ngày 25/11/2014, hai bên có trách nhiệm thỏa thuận, ký kết phụ lục sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán điện về việc Bên mua có trách nhiệm thanh toán cho Bên bán thuế tài nguyên nước, thuế giá trị gia tăng và tiền dịch vụ môi trường rừng theo quy định hiện hành.

Xem chi tiết tại Thông tư 32/2014/TT-BCT có hiệu lực từ 25/11/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

101

Văn bản liên quan