Biện pháp tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 85/2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 07/09/2020, trong đó, biện pháp thực hiện quy chế quản lý kiến trúc là một trong những nội dung cần quan tâm.

Biện pháp thực hiện quy chế quản lý kiến trúc, Nghị định 85/2020/NĐ-CP

Biện pháp thực hiện quy chế quản lý kiến trúc (ảnh minh họa)

Cụ thể, theo Điều 15 Nghị định 85/2020/NĐ-CP, các pháp tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc bao gồm:

  • Ban hành các văn bản và kế hoạch triển khai thực hiện quy chế;

  • Phổ biến, tuyên truyền về quy chế;

  • Đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm quy chế;

  • Khuyến khích các tổ chức, cá nhân giám sát việc thực hiện quy chế;

  • Bảo đảm nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí lập và tổ chức thực hiện quy chế.

Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện các biện pháp nêu trên bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Kinh phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc được quy định như sau:

- Kinh phí phục vụ công tác lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc từ ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Bộ Xây dựng công bố phương pháp xác định chi phí cho công tác lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc.

- Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm cân đối nguồn kinh phí ngân sách địa phương hàng năm để thực hiện công tác lập và thực hiện quy chế quản lý kiến trúc tại địa phương.

- Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm quản lý kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc; kiểm soát việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán theo quy định hiện hành. Các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, giám sát.

- Trường hợp thuê đơn vị tư vấn lập quy chế quản lý kiến trúc phải đảm bảo quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật liên quan.

 

Xem chi tiết tại Nghị định 85/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 07/09/2020

Thanh Thảo

Gởi câu hỏi

96

Văn bản liên quan