Biểu mẫu điện tử trong giao dịch giữa các CQNN, tổ chức và cá nhân

Ngày 10/4/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 64/2007/NĐ-CP về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Biểu mẫu điện tử trong giao dịch giữa các CQNN, tổ chức và cá nhân, Nghị định 64/2007/NĐ-CP

Biểu mẫu điện tử trong giao dịch giữa các CQNN, tổ chức và cá nhân (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 64/2007/NĐ-CP, biểu mẫu điện tử trong giao dịch giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân phải tuân theo các quy định của pháp luật và đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  • Thông tin đơn giản, dễ hiểu, không chồng chéo và phù hợp với quy trình công việc liên quan;

  • Khuôn dạng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định để dễ dàng tải xuống, hiển thị và in ấn bằng các phương tiện điện tử phổ biến;

Danh sách các biểu mẫu điện tử phải được tổ chức khoa học, phân nhóm hợp lý, cập nhật kịp thời để giúp các tổ chức, cá nhân có thể tìm chính xác các biểu mẫu cần thiết dễ dàng và nhanh chóng trên trang thông tin điện tự của cơ quan đó. Các biểu mẫu điện tử riêng theo đặc thù của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do cơ quan đó tự quy định theo nguyên tắc chung theo quy định nêu trên.

Chi tiết xem tại Nghị định 64/2007/NĐ-CP có hiệu lực ngày 18/5/2007.

Ty Na

Gởi câu hỏi

20

Văn bản liên quan