Biểu mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2017

Dưới đây là danh mục hệ thống các biểu mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được Thư Ký Luật tổng hợp lại.

 

STT

Tên biểu mẫu

Tải về

 

Cá nhân tự khai thuế đối với tiền lương, tiền công

1

Tờ khai quyết toán thuế TNCN
(Áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công)

02/QTT-TNCN

2

Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-TNCN )

02-1/BK-QTT-TNCN

3

Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

02/UQ-QTT-TNCN

 

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với tiền lương, tiền công

4

Tờ khai quyết toán thuế TNCN
(Áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân)

05/QTT-TNCN

5

Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN)

05-1/BK-QTT-TNCN

6

Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN)

05-2/BK-QTT-TNCN

7

Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN)

05-3/BK-QTT-TNCN

 
 
Gởi câu hỏi

10,516