Biểu phí, lệ phí mới trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp từ ngày 26/3/2018

Thông tư 14/2018/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 07/02/2018 nhằm ban hành biểu phí, lệ phí mới trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp từ ngày 26/3/2018.

Theo đó thông tư 14 đã ban hành biểu phí, lệ phí mới trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp qua bảng sau:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

(đồng)

I

Phí bảo hộ giống cây lâm nghiệp

 

 

1

  Công nhận lâm phần tuyển chọn

01 giống

600.000

2

  Công nhận vườn giống

01 vườn giống

2.400.000

3

  Công nhận nguồn gốc lô giống, lô con giống

01 lô giống

600.000

II

Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp

 

 

1

  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (trừ cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón)

 

 

 

  Cấp mới

01 cơ sở/lần

6.000.000

 

  Cấp lại

01 cơ sở/lần

2.500.000

2

  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón, đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón

 

 

 

  Cấp mới:

01cơ sơ/lần

3.000.000

 

  Cấp lại

01cơ sơ/lần

1.200.000

3

  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

 

 

 

  Cấp mới

01cơ sơ/lần

500.000

 

  Cấp lại

01cơ sơ/lần

200.000

Xem chi tiết Thông tư 14/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 26/3/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

153

Văn bản liên quan