Bộ Công thương phải có nhiệm vụ điều tiết điện lực

Bộ Công thương phải có nhiệm vụ điều tiết điện lực
Lê Hải

Đây là một trong những nhiệm vụ của Bộ Công thương được quy định trong Nghị định 98/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Theo đó, nhiệm vụ điều tiết điện lực là thực hiện các công việc sau:

  • Xây dựng các quy định về vận hành thị trường điện lực cạnh tranh và tổ chức thực hiện;
  • Chỉ đạo xây dựng kế hoạch cung cấp điện, kiểm tra và giám sát tình hình cung cấp điện và vận hành hệ thống điện để đảm bảo cân bằng cung - cầu điện; nghiên cứu, đề xuất và quản lý các giải pháp thực hiện cân bằng cung - cầu về điện; hướng dẫn điều kiện, trình tự ngừng cấp điện, cắt điện hoặc giảm mức tiêu thụ điện; điều kiện, trình tự đấu nối vào hệ thống điện quốc gia;
  • Xây dựng khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, cơ chế điều chỉnh giá và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện; tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về giá điện;
  • Quy định khung giá phát điện, khung giá bán buôn điện, phê duyệt giá truyền tải điện, giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, phí điều độ vận hành hệ thống điện và phí điều hành giao dịch thị trường điện lực; giá điện cho năng lượng mới, năng lượng tái tạo;
  • Giải quyết khiếu nại và tranh chấp trên thị trường điện lực.

Chi tiết xem tại Nghị định 98/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 18/8/2017.

Gởi câu hỏi

138

Văn bản liên quan