Bộ Công thương phải có nhiệm vụ quản lý an toàn đập thủy điện

Bộ Công thương phải có nhiệm vụ quản lý an toàn đập thủy điện
Thúy Trang

Đây là một trong những nhiệm vụ của Bộ Công thương được quy định tại Nghị định 98/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

 

Theo đó, nhiệm vụ về an toàn kỹ thuật công nghiệp được thực hiện như sau:

  • Thực hiện quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi, thẩm quyền được giao;

  • Quản lý hoạt động kỹ thuật an toàn thuộc phạm vi quản lý của bộ;

  • Quản lý về an toàn đập thủy điện, vật liệu nổ công nghiệp;

  • Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác ứng phó sự cố, ứng cứu khẩn cấp, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc trách nhiệm của bộ.

Xem thêm các nhiệm vụ khác của Bộ Công thương tại Nghị định 98/2017/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

143

Văn bản liên quan