Bỏ giá trần dịch vụ môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

Ngoài việc giảm bớt dịch vụ chứng khoán phải áp giá so với phí hiện hành, các thông tư mới được Bộ Tài chính ban hành còn điều chỉnh giảm nhiều mức giá dịch vụ nhằm hỗ trợ cho các thành viên thị trường. Đồng thời, bỏ mức trần với giá dịch vụ môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ.

Nhằm hướng dẫn Luật Phí và lệ phí sẽ có hiệu lực từ 1/1/2017, trong thẩm quyền được giao, Bộ Tài chính vừa ban hành hai thông tư quy định giá cho 23 nhóm dịch vụ chứng khoán đã được chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá. Hiện tại, các đơn vị kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán đang thu phí các dịch vụ này theo các Thông tư phí do Bộ Tài chính quy định.

Hai thông tư mới ban hành gồm: Thông tư 241/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD); Thông tư 242/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Về danh mục phí chuyển sang giá, Bộ Tài chính cho biết, trên cơ sở kế thừa các quy định hiện hành còn hợp lý, 02 Thông tư mới quy định giá cho 23 nhóm dịch vụ, bỏ 03 dịch vụ so với hiện hành.

Ngoài ra, tại Thông tư giá trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại SGDCK, VSD đã bổ sung hướng dẫn đối với dịch vụ chuyển quyền sở hữu chứng khoán do chia, tách sáp nhập, hợp nhất, góp vốn vào doanh nghiệp; bổ sung hướng dẫn đối với giá dịch vụ chứng quyền có bảo đảm.

Cũng theo Bộ Tài chính, báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị cho thấy, các mức phí hiện hành đã được xác định trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí cung ứng dịch vụ. Đồng thời, các mức thu theo quy định tại các Thông tư quy định về phí hoạt động chứng khoán hiện hành, doanh thu đủ bù đắp chi phí cung ứng dịch vụ và có lợi nhuận. Do đó, trước mắt, nhiều mức giá dịch vụ mới được ban hành được giữ ổn định như mức thu phí hiện hành tại các Thông tư phí.

Tuy nhiên, nhiều mức giá dịch vụ cũng đã được xem xét, điều chỉnh giảm nhằm hỗ trợ cho các thành viên thị trường, như giảm mức giá dịch vụ giao dịch trái phiếu thông thường, giá dịch vụ giao dịch mua bán lại repo trái phiếu.

Ngoài ra, Thông tư mới cũng bỏ mức trần đối với giá dịch vụ môi giới đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ; không quy định mức tối thiểu đối với giá dịch vụ đấu giá do Sở GDCK cung cấp...; bổ sung giá dịch vụ đối với chứng quyền có bảo đảm trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế và phù hợp với thực tế Việt Nam mới bắt đầu triển khai.

Đối với một số dịch vụ (như dịch vụ môi giới mua, bán trái phiếu, dịch vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thành viên, dịch vụ lưu ký tài sản...) hoặc các dịch vụ giá trị gia tăng khác phát sinh trong thực tế hiện các đơn vị đang thực hiện theo thỏa thuận; trên cơ sở các quy định của Hiến pháp 20131 và Điều 11 của Luật giá, tại Điều 3 của 02 Thông tư bổ sung quy định: “Đối với các dịch vụ khác không quy định tại Biểu giá, SGDCK và VSD được tự định giá dịch vụ do mình cung ứng phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ; đồng thời, thực hiện niêm yết giá và chấp hành theo quy định pháp luật về giá, pháp luật có liên quan”.

Cùng với đó, Bộ Tài chính cho biết, giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán quy định tại Thông tư này là giá không có thuế giá trị gia tăng theo quy định tại điểm c khoản 8 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng và văn bản sửa đổi, bổ sung.

Ngoài ra, theo quy định tại Luật Giá, tại các Thông tư bổ sung nội dung về công khai, niêm yết thông tin về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán. Đồng thời trước đây, khi thực hiện theo chính sách phí, các đơn vị cung ứng dịch vụ xuất biên lai khi cung cấp dịch vụ, nay thực hiện theo cơ chế giá, cần có nội dung hướng dẫn về hóa đơn. Do đó, tại Thông tư bổ sung 01 khoản quy định về hóa đơn cung cấp dịch vụ.

Bộ Tài chính khẳng định, về cơ bản việc chuyển từ phí sang giá dịch vụ chứng khoán không gây xáo trộn lớn đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ và thị trường. Các đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc theo quy định của pháp luật về quản lý giá và pháp luật có liên quan.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam Online

Gởi câu hỏi

148

Văn bản liên quan