Bổ sung các lĩnh vực cần phải công khai, minh bạch

Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2012 được ban hành ngày 23/11/2012. Luật này đã sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật phòng, chống tham nhũng 2005. Đáng chú ý là những nội dung bổ sung hoàn toàn mới về các lĩnh vực cần phải công khai, minh bạch.

Cụ thể, theo Khoản 9, 10, 11, 12 Điều 1 Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2012 bổ sung mới các Điều 26a, 26b, 26c, 26d vào sau Điều 26 Luật phòng, chống tham nhũng 2005, các nội dung cần công khai, minh bạch trong một số lĩnh vực được quy định cụ thể như sau: 

1. Công khai, minh bạch trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, truyền thông

Trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, truyền thông, phải công khai, minh bạch các nội dung sau đây:

  • Việc lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch về văn hóa, thông tin, truyền thông;
  • Trình tự, thủ tục, thẩm quyền và việc cấp phép, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, truyền thông.

2. Công khai, minh bạch trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, phải công khai, minh bạch các nội dung sau:

  • Chính sách khuyến khích về nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và các chương trình về phát triển nông nghiệp, nông thôn;
  • Quy hoạch, kế hoạch phát triển rừng; điều kiện, trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, đăng ký quyền sử dụng rừng;
  • Trình tự, thủ tục, thẩm quyền và việc cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, khai thác, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sả

3. Công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội

Trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, phải công khai, minh bạch các nội dung sau:

  • Điều kiện, tiêu chuẩn của đối tượng thụ hưởng, mức thụ hưởng; trình tự, thủ tục, thẩm quyền thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo trợ xã hội, ưu đãi đối với người có công;
  • Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo trợ xã hội, ưu đãi đối với người có công.

4. Công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách dân tộc

Trong việc thực hiện chính sách dân tộc, phải công khai, minh bạch các nội dung sau:

  • Điều kiện, tiêu chuẩn của đối tượng thụ hưởng, mức thụ hưởng; trình tự, thủ tục, thẩm quyền thực hiện chính sách dân tộc thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, đặc biệt khó khăn;
  • Việc thực hiện các chương trình, dự án vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, đặc biệt khó khăn;
  • Báo cáo kết quả thực hiện chính sách dân tộc.

Xem thêm các nội dung sửa đổi, bổ sung tại: Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2012 có hiệu lực ngày 01/2/2013. 

Gởi câu hỏi

225

Văn bản liên quan