Bổ sung các trường hợp chấm dứt giao quyền xử phạt hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, Nghị định 97 quy định việc giao quyền xử lý vi phạm hành chính chấm dứt khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Quyết định giao quyền hết thời hạn;

  • Công việc được giao quyền đã hoàn thành;

  • Cấp trưởng chấm dứt việc giao quyền cho cấp phó. Trong trường hợp này, việc chấm dứt giao quyền phải được thể hiện bằng quyết định;

  • Người giao quyền hoặc người được giao quyền nghỉ hưu, thôi việc, được điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức hoặc tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật;

  • Người giao quyền hoặc người được giao quyền chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết;

  • Công việc được giao quyền tuy chưa hoàn thành nhưng vụ việc phải chuyển giao cho cơ quan, người có thẩm quyền khác xử lý theo quy định của pháp luật;

  • Người giao quyền hoặc người được giao quyền bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Xem thêm Nghị định 97/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/10/2017.

Gởi câu hỏi

304

Văn bản liên quan