Bổ sung chế độ báo cáo việc ra nước ngoài của CB, CC, VC năm 2020

Đây là một trong các quy định mới được bổ sung tại Thông tư 23/2019/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức ban hành kèm theo Thông tư 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, chế độ báo cáo về việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý quy định tại Điều 8 Thông tư 17/2014/TT-BGDĐT vừa được Thông tư 23/2019/TT-BGDĐT bổ sung thêm một số quy định đáng chú ý sau đây:

che do bao cao ve viec ra nuoc ngoai cua CB, CC, VC, Thong tu 23/2019/TT-BGDĐT

Hình minh họa (nguồn internet)

- Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo đơn vị đi công tác nước ngoài không theo đoàn, đề nghị gửi báo cáo kết quả chuyến công tác cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quản lý công chức, viên chức trong việc đi công tác nước ngoài.

- Trước ngày 20/12 hằng năm, các đơn vị gửi báo cáo công tác quản lý đoàn ra, tổng hợp kết quả chuyến công tác nước ngoài, số lượng văn bản ký kết trong các chuyến công tác (nếu có), việc triển khai kết quả chuyến công tác về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh đó, Thông tư 23/2019/TT-BGDĐT cũng đặt biệt nhấn mạnh quy định đoàn ra phải chấp hành chế độ bảo mật thông tin theo đúng quy định của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các quy định có liên quan. Đồng thời quy định Vụ Hợp tác Quốc tế là đơn vị đầu mối giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý đoàn ra đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ về tình hình đoàn ra hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/12.

* Thông tư 23 bổ sung Phụ lục 2a: Báo cáo công tác quản lý đoàn ra.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 23/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 10/02/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

235

Văn bản liên quan