Bổ sung chỉ tiêu trên Báo cáo tình hình tài chính công ty chứng khoán

Thông tư 23/2018/TT-BTC đã được Bộ Tài chính mới đây đã ban hành hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành.

Theo đó, Thông tư 23 đã bổ sung một số chỉ tiêu trên Báo cáo tình hình tài chính, cụ thể các chỉ tiêu bổ sung như sau:

  • Doanh thu từ lãi bán chứng quyền trình bày ở chỉ tiêu a. “Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL - Mã số 01.1” của Báo cáo kết quả hoạt động.

  • Lỗ từ bán chứng quyền trình bày ở chỉ tiêu a. “Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL - Mã số 21.1” của Báo cáo kết quả hoạt động.

  • Bổ sung chỉ tiêu "Chênh lệch giảm do đánh giá lại phải trả chứng quyền đang lưu hành trình bày ở chỉ tiêu d. Mã số 01.4.

  • Bổ sung chỉ tiêu "Chênh lệch tăng đánh do đánh giá lại phải trả chứng quyền đang lưu hành trình bày ở chỉ tiêu d. Mã số 21.4.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 23/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 27/4/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

116

Văn bản liên quan