Bổ sung cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ

Đây là nội dung mới được quy định tại Nghị định 27/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 213/2013/NĐ-CP tổ chức hoạt động thanh tra ngành Khoa học Công nghệ ban hành ngày 15/3/2017.

Theo đó, bổ sung Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vào cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Như vậy, cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ bao gồm:

  1. Cơ quan thanh tra nhà nước:
  • Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi là Thanh tra Bộ);
  • Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi là Thanh tra Sở).
  1. Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành:
  • Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
  • Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.
  • Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Xem chi tiết tại Nghị định 27/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/03/2017, sửa đổi Nghị định 213/2013/NĐ-CP.

- Ngọc Duyên -

Gởi câu hỏi

143

Văn bản liên quan