Bổ sung điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo thuyền viên

Ngày 24/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 147/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

Theo đó, Nghị định 147 đã sửa đổi, bổ sung điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo thuyền viên hàng hãi, cụ thể điều kiện mới như sau:

  • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

  • Có Giấy chứng nhận phù hợp hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO do tổ chức chứng nhận có thẩm quyền cấp chậm nhất sau 18 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải.

  • Có cơ sở dữ liệu điện tử quản lý chứng chỉ nghiệp vụ của thuyền viên hàng hải để tra cứu theo quy định của Công ước STCW chậm nhất sau 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải.

Xem thêm điều kiện về giảng viên, huấn luyện viên tại Nghị định 147/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 24/10/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

201

Văn bản liên quan