Bổ sung điều kiện xét chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức từ năm 2019

Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, chính thức có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2019. Đáng chú ý là nội dung bổ sung về điều kiện xét chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Khoản 1 Điều 2 Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 12/2012/TT-BNV, việc xét chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối với viên chức phải bảo đảm các điều kiện sau:

Thứ nhất, viên chức được bố trí sang vị trí việc làm mới có yêu cầu chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng hoặc cùng yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo với chức danh nghề nghiệp đang đảm nhiệm. (Đây là nội dung mới được bổ sung tại Thông tư 03, nội dung trước đây tại Thông tư 12 chỉ quy định viên chức được bố trí sang vị trí việc làm mới có yêu cầu chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng với chức danh nghề nghiệp đang đảm nhiệm).

Như vậy, theo quy định mới này tại Thông tư 03, từ ngày 01/7/2019, viên chức được xét chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng không nhất thiết phải được bố trí sang vị trí việc làm mới có yêu cầu chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng mà có thể là cùng yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo với chức danh nghề nghiệp đang đảm nhiệm.

Thứ hai, viên chức đáp ứng đúng tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp mới.

Việc tiến hành xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối với viên chức vẫn tiếp tục được thực hiện theo quy định theo quy định tại Khoản 2 Khoản 6 Thông tư 12/2012/TT-BNV.

Lưu ý: Khi xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng không kết hợp nâng bậc lương đối với viên chức.

Nguyễn Trinh 

Gởi câu hỏi

4,282

Văn bản liên quan