Bổ sung hình thức phản ánh, kiến nghị và yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị

Ngày 31/5/2018 Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 36/2018/TT-BGTVT nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2011/TT-BGTVT. Nổi bật là quy định bổ sung hình thức phản ánh, kiến nghị và yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị.

Cụ thể, Thông tư 36/2018/TT-BGTVT bổ sung thêm yêu cầu đối với phản ánh kiến nghị bằng thông điệp dữ liệu được gửi qua thư điện tử của cơ quan tiếp nhận, Cổng Thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải hoặc Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị như sau:

  • Phản ánh, kiến nghị phải gửi đúng địa chỉ thư điện tử, địa chỉ truy cập Cổng Thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải hoặc địa chỉ của Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị đã được cơ quan tiếp nhận công bố công khai;

  • Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; phông chữ của bộ mã ký tự chữ Việt (phông chữ tiếng Việt Unicode) theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001;

  • Thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

  • Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử hoặc địa chỉ thư tín khi cần liên hệ của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

  • Đính kèm các tệp tin có định dạng phù hợp theo yêu cầu của hệ thống thông tin

Xem chi tiết Thông tư 36/2018/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 16/7/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

151

Văn bản liên quan