Bổ sung nguyên tắc điều chỉnh vốn điều lệ khi cổ phần hóa DNNN

Ngày 11/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 34/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2018/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Theo đó, Thông tư 34/2019/TT-BTC đã đưa ra các nguyên tắc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ khi tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, cụ thể như sau:

  • Đối với doanh nghiệp cổ phần hóa là doanh nghiệp nhà nước

    • Xác định số cổ phần bán được là số cổ phần phát hành thêm theo phương án cổ phần hóa đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt. Trường hợp tổng số cổ phần bán được theo các hình thức quy định tại Thông tư 40/2018/TT-BTC (bao gồm cả số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược) lớn hơn số cổ phần phát hành thêm theo phương án bán cổ phần thì phần chênh lệch tăng được xác định là cổ phần bán phần vốn nhà nước.

    • Số cổ phần bán ưu đãi cho đối tượng quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 42 Nghị định 126/2017/NĐ-CP được xác định là số cổ phần bán phần vốn nhà nước.

  • Đối với doanh nghiệp cổ phần hóa là doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ

    • Việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ trong trường hợp doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực hiện cổ phần hóa theo hình thức bán một phần vốn nhà nước kết hợp phát hành thêm cổ phiếu hoặc bán toàn bộ vốn nhà nước kết hợp phát hành thêm cổ phiếu được căn cứ theo nguyên tắc nêu trên.

Chi tiết xem tại Thông tư 34/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 29/7/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

97

Văn bản liên quan