Bổ sung nội dung phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới đây đã ký ban hành Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT đã bổ sung nội dung thực hiện công tác phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, cụ thể nội dung mới như sau:

  • Xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngoài nội dung trên, để phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cần phải thực hiện các nội dung sau đây:

  • Xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ hình thành các liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với hợp tác xã và người dân.

  • Củng cố, nâng cấp liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm đã có tại các địa phương, trong đó tập trung xây dựng vùng nguyên liệu ổn định; hỗ trợ áp dụng kỹ thuật sản xuất đồng bộ, được quản lý chất lượng theo yêu cầu; nâng cao năng lực sơ chế, chế biến và phát triển thị trường.

Chi tiết xem tại Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 16/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

100

Văn bản liên quan