Bổ sung quy định cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Ngày 16/7/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 100/2018/NĐ-CP quy định về một số điểm mới về cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng như sau:

Cấp chứng chỉ hành nghề

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp cho cá nhân khi:

 • Cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, nâng hạng chứng chỉ hành nghề;
 • Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề;
 • Cấp lại chứng chỉ hành nghề do chứng chỉ hành nghề cũ bị mất hoặc hư hỏng hoặc hết thời hạn hiệu lực;
 • Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 44 Nghị định 100/2018/NĐ-CP.

Thu hồi chứng chỉ hành nghề

Chứng chỉ hành nghề của cá nhân bị thu hồi khi:

 • Cá nhân không còn đáp ứng điều kiện về năng lực hành vi dân sự, có giấy phép cư trú để được cấp chứng chỉ hành nghề;
 • Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;
 • Cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề;
 • Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề;
 • Chứng chỉ hành nghề bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề;
 • Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền;
 • Chứng chỉ hành nghề được cấp khi không đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định.

Thẩm quyền cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề:

 • Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng I.
 • Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III.
 • Tổ chức xã hội - nghề nghiệp quy định tại Điều 56c Nghị định này cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III cho cá nhân là hội viên, thành viên của mình.

Thầm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề: Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề là cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề do mình cấp. 

Nghị định 100/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

424

Văn bản liên quan