Bổ sung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn Tổng cục thanh tra chuyên ngành

Ngày 15/5/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 05/2018/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Thông tư 24/2015/TT-BKHCN quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ.

Theo đó, Thông tư 05 đã bổ sung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục trưởng, Chi cục trưởng được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Cụ thể:

  • Trình cấp có thẩm quyền thành lập bộ phận tham mưu hoặc quyết định giao đầu mối kiêm nhiệm tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành tại đơn vị;

  • Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ phận tham mưu, người đứng đầu bộ phận tham mưu; mối quan hệ công tác giữa bộ phận tham mưu và các đơn vị thuộc Tổng cục, Chi cục về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính;

  • Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định phân công công chức thuộc quyền quản lý có đủ điều kiện, tiêu chuẩn thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành;

  • Đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại và thu hồi Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành theo quy định tại Điều 17 Thông tư 24/2015/TT-BKHCN.

Xem thêm tại Thông tư 05/2018/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

104

Văn bản liên quan